Environmentální zahrada Slunce


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.www.sfzp.cz
www.mzp.cz


Ve škole Slunce ve Stochově máme novou environmentální zahradu. Realizována byla díky podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky. Jejím cílem je podpora výuky ve venkovním prostředí a rozšíření nabídky aktivit školy. Díky tomuto projektu probouzí Zahrada Slunce zájem dětí o přírodu a formuje jejich kladný vztah k životnímu prostředí. Zahrada Slunce je otevřená i pro místní komunitu a tak nejen děti se speciálními vzdělávacími potřebami s různou mírou a kombinací postižení mohou využívat kontakt s přírodním prostředím, což pozitivně ovlivňuje jejich sociální chování, tvořivost i celkovou osobnost. Environmentální výchova jako průřezové téma prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi Školního vzdělávacího programu Slunce svítí všem a pomáhá rozvíjet žáky především v oblasti postojů a hodnot. Zahrada Slunce umožňuje žákům i místní komunitě ověřovat si aktivně získané teoretické znalosti.
Zahrada Slunce je rozdělena do několika výukových koutků, které tvoří tématicky koncipované celky. V koutku zvířat najdete dřevěné bludiště, pobytové stopy v přírodě a potravní labyrint. Součástí je i tabule a lavice se stolem. V koutku ticha mohou žáci pozorovat ježka v ježkovníku, najdou zde dendrofon, čmelín, ptačí budky, krmítka a vyvýšený záhon, nechybí lavičky. V koutku rostlin máme frotážový pult, věž poznání, tabuli a stůl s lavicemi pro výuku. Následuje koutek živlů s ohništěm a informačním panelem o rybníku. Koutek smyslů obsahuje informační panel o bylinkách, vyvýšený bylinkový záhon, pozorovací botanické centrum a dětmi oblíbený smyslový chodník. Posledním je koutek ekologie s tabulí, dvěmi kompostéry, informace o rozkladu odpadů a stolem s lavicemi pro výuku.
Celý projekt je součástí školní zahrady, která slouží jako místo určené k relaxaci, setkávání se a k výuce. Přejeme si, aby čas strávený v Zahradě Slunce byl pro všechny návštěvníky příjemný a obohacující a aby všem, kdo do ní zavítají, přinášela radost.

Projekt Philip Morris podporuje děti s hendikepy

Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. úspěšně spolupracuje s firmou Philip Morris nepřetržitě již od roku 2015. Díky grantové podpoře společnosti Philip Morris hradí škola denní svozy a rozvozy žáků, kteří žijí ve městech a obcích celého kladenského regionu, také dopravu na veškeré aktivity, které souvisejí se vzděláním a patří do komplexní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k vývoji pandemie covid-19 byl projekt prodloužen až do konce roku 2021. V době uzavření škol bylo díky podpoře Philip Morris možné doručovat vzdělávací materiály žákům přímo domů. Když to situace umožňovala, žáci podnikali spolu se svými učiteli řadu poznávacích výletů a exkurzí, byť jich nemohlo být v nastalé koronavirové době tolik, kolik bychom si přáli. Vyrazili jsme za Ježíškem na Boží Dar, kde si žáci prošli naučnou stezku Božídarské rašeliniště. Prošli jsme Pražský hrad a vyprávěli si o české historii. V rámci hodiny dějepisu jsme zajeli do Lidického památníku a také do Terezína. V naučném středisku ekologické výchovy Čabárna jsme se zúčastnili přírodovědného programu. Když se začal obnovovat provoz na letišti Václava Havla, zajeli jsme za vůní dálek, nebo spíše leteckých motorů na vyhlídku u Kněževse. Nechyběla tradiční výprava za berounskými medvědy a procházka kolem Berounky. V Lánech jsme si prošli zámecký park a prohlédli si lamy, které se před zámkem chovají. Další zvířata žáci poznávali v ZOO Chomutov. V železničním muzeu v Lužné u Rakovníka děti obdivovaly parní lokomotivy a učitelé jim vysvětlili, jak se takový stroj mohl dát vůbec do pohybu. Další výlet nás zavedl do pražského Technického muzea. Děti také vzpomínají na křivoklátskou naučnou stezku, ZOO v Olovnici či výlet na zámek Žleby. V červnu jsme mohli uskutečnit návštěvu panství hraběnky Diany Sternbergové na zámku v Častolovicích. Děti z mateřské školy se vydali na Oslí stezku v povodí Kačáku. Žáci jezdí do bazénu na hodiny plavání, které je jednou z nejvhodnějších pohybových aktivit, při které si osvojují plavecké dovednosti, zlepšují motoriku, koordinaci pohybu, otužují se a vůbec plavání žákům přináší radost. Dobu uzavření školy a část finančních prostředků jsme využili na nezbytnou údržbu a opravy vozového parku tak, aby byla doprava pro žáky ještě bezpečnější. Díky vstřícnosti společnosti Philip Morris jsme mohli peníze, které nebylo možné využít v době uzavření škol na dopravu, použít na nákup nového svozového auta, což byl pro školu hezký dárek vzhledem k tomu, že v září oslavila 30. výročí svého založení. Během oslav bylo auto slavnostně pokřtěno. Těší nás, že i přes pandemii se nám podařilo smysluplně využít prostředky ve prospěch našich dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky obtížné situaci všichni získali nové zkušenosti a dovednosti. Věříme, že spolupráce se společností bude pokračovat i v dalším období.

Zemřela MUDr. Milena Černá

Se smutkem jsme přijali zprávu o úmrtí paní doktorky Mileny Černé, dlouholeté ředitelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a později předsedkyně správní rady. Paní doktorka Černá stála u zrodu nadace a velkým dílem přispěla k rozvoji charity i sociálních služeb u nás po sametové revoluci. Odešla lékařka chartistů, blízká přítelkyně Olgy a Václava Havlových. Jménem celého Slunce vyjadřujeme rodině paní doktorky Mileny Černé a celému Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové co nejupřímnější soustrast. Velmi si vážíme toho, co paní Milena v životě dokázala a jak pomáhala všude, kde bylo třeba.

Oslava 30. výročí založení Slunce

V pátek 3. září jsme na zahradě stochovské školy oslavili 30. výročí založení Slunce. Přivítali jsme řadu vzácných hostů, rodičů, bývalých žáků, zaměstnanců, přátel a kamárádů. Den se ohromně vyvedl, slunce na obloze nám svítilo celý den, zpívali jsme, vzpomínali, slzy ukáply, současní žáci si s paní učitelkami připravili představení Cesta kolem světa, přestřihli jsme pásku zbrusu nové environmentální zahrady, malovali na zeď v rámci projektu Barvy boří zeď, dali si výborný guláš a občerstvení ze cvičné pekárny Slunce, rozkrojili dort, pokřtili nové školní auto, prohlédli si kroniky i historická videa, poslechli si vystoupení žákyň stochovské ZUŠ, zasadili památeční stříbrný smrk, podívali se na výstavu fotek z nového kalendáře i fotek ze dne otevření školy a prohlédli si vystavené pomůcky speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny Slunce. A plni elánu se vrháme do další třicítky.

Smutná zpráva

S lítostí jsme přijali zprávu o úmrtí Hynka Rosy, který byl žákem školy Slunce ve Stochově a 10 let uživatelem sociálních služeb v Domově dobré vůle Slunce v Nouzově. Hynek nás vždycky vítal s úsměvem a i přestože byl těžce postižený, byl na světě rád. Byl obklopen láskou své rodiny i v poslední chvíli. Za celé Slunce vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kurz malování pro seniorky

První malování seniorek s paní Soňou Machovou v rámci aktivizačních služeb pro seniory máme zdárně za sebou. Dámám se jejich výtvory opravdu skvěle povedly. Jsme opravdu překvapeni, jaké máme ve službách skryté talenty. Při dalších pokračování jim Soňa Machová přiblíží teorii barev a perspektivu. Také děkujeme Kavárně Slunce, která se postarala o to, aby dámy během malování neměly hlad.

Slunce pro Moravu

Stejně jako celá země, i my sledujeme tragické následky ničivého tornáda, bolest a situaci lidí v postižených obcích na Moravě. Velikost tragédie je zničující, neuvěřitelná. Rozhodli jsme se proto pomoci konkrétním činem a uskutečnit ve Slunci finanční sbírku (možná později i materiální). Prostřednictvím naší kolegyně z Centra služeb Slunce všem, která má příbuzné přímo v obci Hrušky v jednom z nejpostiženějích míst, jsme požádali o vytipování určité rodiny, které bychom chtěli adresně pomoci. Sbírku zastřeší Nadační fond Slunce pro všechny. Do sbírky se zapojují zaměstnanci Slunce na všech pracovištích. Připojte se k nám i Vy zasláním jakékoliv částky do středy 30. června na účet Nadačního fondu Slunce pro všechny číslo 390362399/0800, nezapomeňte do zprávy připsat označní TORNÁDO. Věřím, že nezůstanete lhostejní a naše pomoc bude moci být brzy předána. Děkuji všem, kteří mě vyslyšíte.
Blanka Dvořáková

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Slunce

Seznam přijatých dětí

Výsledky přijímacího řízení do ZŠ a SŠ Slunce

Seznam přijatých žáků

21. výročí založení Domova dobré vůle Slunce

Na oslavu 21. výročí založení Domova dobré vůle v Nouzově se sešli přátelé, klienti, rodiče, podporovatelé a zaměstnanci Slunce na zahradě domova. Za proměnlivého počasí jsme byli svědky veselých i smutných okamžiků, kdy jsme vzpomínali na ty klienti, kteří s námi už nejsou. Zasadili jsme za ně stromy, které nám je tak budou trvale připomínat. Na oslavu přijel zazpívat náš patron Petr Macháček, pozdravit nás přijela patronka Lucie Silkenová, která společně s klienty rozkrojila narozeninový dort. Zazpívali František Konvalinka a obyvatelé domova Vláďa Albrecht s Katkou. Bohaté občerstvení připravila chráněná pekárna a Kavárna Slunce.

Oslavili jsme čarodějnice

Poslední dubnový den hrály také ve Slunci prim čarodějnice. Před nadcházející filipojakubskou nocí si zábavný den připravily učitelky nejen v naší mateřince, ale i v základní a střední škole. V Kyšicích děti závodily v létání na koštěti, vytvořily si papírové čarodějnice, které rozvěsily na stromy na zahradě a stejně jako starší žáci ve škole si vařily lektvary a tancovaly čarodějný tanec. V Horním Bezděkově se plnily úkoly a nad lektvarem se čarovalo a vyslovilo se přání, aby se do školek vrátily už všechny děti (přání zafungovalo, v pondělí přišly:-). V stochovské škole přinesla žačka Kája doma vyrobenou čarodějnici. Ta se mezi námi příliš neohřála... i když jak se to vezme, za chvíli byla polapena ohněm, který si děti se svými pedagogy udělaly na zahradě. Zahnaly tak zlé síly, které by chtěly škodit lidem. Žáci si upekli buřty, které po zimě obzvlášť chutnaly. A hezký den strávili i žáci unhošťské školy, kteří měli připravený program na školní zahradě - na jednotlivých stanovištích plnili čarodějnické úkoly a odměnou jim byly grilované klobásy. V chráněné pekárně Slunce to od rána vonělo. Připravovali jsme totiž charitativní čarodějnický oběd - kachnu, knedlíky, zelí a dezert. Věříme, že si všichni, kdo si jídlo objednali, pochutnali.